• Đội hình [Gun FO3] Đội hình toàn Van-
    Posted by Trúc Phong | 2016-09-26
    Ở Hà Lan, tiền tố "Van-("của/đến từ") là một tiền tố có mức độ phổ biến không có đối thủ ở khắp đất nước duy nhất của thế giới nằm thấp hơn mặt nước biển này!  ...