• Kỹ thuật Kỹ thuật Super Cancel trong FO3
    Posted by Trúc Phong | 2017-07-22
    Super Cancel (kỹ thuật dừng bóng đột ngột) tương truyền là kỹ năng giúp phân biệt giữa một người chơi giỏi và một người chơi... không có kỹ năng ...