• Chiến thuật Vị trí SW trong FIFA ONLINE 3
    Posted by Công Danh | 2017-05-04
    SW là Sweeper tức là trung vệ quét, còn CB là Central Back tức là trung vệ thuần túy. Hai vị trí này có điểm trung là vai trò thiên nhiều về phòng ngự và thường là tầng cuối của hệ thống phòng ngự. ...