• Chiến thuật [HND FIFA] 4-1-1-4 GLXH mùa 8-2016
    Posted by Trúc Phong | 2016-09-22
    Mùa giải mới của GLXH, và tất nhiên, ta cần thứ gì đó gọi là gợi ý cho mùa giải mới từ một trong các Youtuber có tiếng của cộng đồng FO3 Việt Nam. ...