• Chiến thuật Sự cô đơn của các thủ môn
    Posted by Nguyễn Nam Khánh | 2018-03-12
    Khi bạn phải đấu tranh giữa việc cố gắng cổ vũ vì thành công của đội, nhưng đâu đó vẫn mong chờ điều gì đó xảy ra với người gác đền "số 1" vì sự nghiệp cá nhân... ...